Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu "Eshop-Peugeot.cz"


A. Úvodné ustanovenie

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu Eshop-Peugeot.cz. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (zákazníka). Predávajúcim a prevádzkovateľom je spoločnosť Auto Veleslavín Car, s.r.o. so sídlom Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Praha 6, identifikačné číslo: 27119327, DIČ: CZ27119327 zapísané v obchodnom registri KOS v Prahe, oddiel C - 97724. Kontaktné informácie nájdete v sekcii kontakt. (Táto sekcia je súčasťou týchto obchodných podmienok).

2. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté pri nákupe v internetovom obchode sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb, Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb, o ochrane spotrebiteľa a týmito obchodnými podmienkami.

3. Kupujúci (zákazník) je návštevník internetového obchodu na adrese https://eshop-peugeot.cz, ktorý prostredníctvom týchto webových stránok urobil riadnu objednávku tovaru.

4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

5. Pre vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim sú obchodné podmienky platné v znení, v akom boli uverejnené v okamihu odoslania objednávky zákazníkom.

6. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom, slovenskom, anglickom, talianskom, nemeckom a španielskom jazyku.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


B. Objednávka

1. Objednávka je odosielaná kupujúcim predávajúcemu elektronickou cestou a to priamo z prostredia internetového obchodu.

2. Takto zaslaná objednávka je platným a záväzným návrhom kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti vyžadované objednávkovým formulárom.

3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.

4. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ zákazník v minulosti neodobral či riadne nezaplatil záväzne objednaný tovar. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, pokiaľ objednaný tovar nemôže dodať. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zákazník nesplní svoj záväzok odobrať tovar alebo zaplatiť kúpnu cenu tovaru vrátane expedičného poplatku.

5. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zákazníka predávajúcemu. Zákazník je podľa kúpnej zmluvy povinný predovšetkým odobrať objednaný tovar a zaplatiť kúpnu cenu, vrátane expedičného poplatku. Predávajúci je podľa kúpnej zmluvy povinný najmä dodať objednaný tovar.

6. Kupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať najneskôr do e-mailového potvrdenia objednávky predajcom.

7. Obrázky u jednotlivých produktov nie sú zmluvne záväzné.


C. Dodacie a platobné podmienky

Dodacie podmienky

1. Spôsoby doručenia objednaného tovaru:

Prepravnou spoločnosťou GLS (General Logistics Systems) a GLS ParcelShop
Prepravnou spoločnosťou PPL a PPL ParcelShop
Osobný odber v Prahe
2. Náklady na doručenie sú zobrazené v tomto odkaze: https://eshop-peugeot.cz/sk/content/2-ceny-dopravy

3. Kúpna cena tovaru sa riadi platnými cenníkmi predávajúceho a cenami uvedenými u jednotlivého tovaru v internetovom obchode. Ak nie je pri tovare vyznačené inak, sú všetky ceny tovarov uvedené s DPH. Kúpna cena musí byť vždy uhradená pred prevzatím tovaru.

4. odmietne kupujúci bez vážneho dôvodu prevzatí tovaru, je povinný uhradiť predávajúcemu prípadne vzniknuté náklady spojené s vybavením objednávky, zabalením tovaru a jeho prepravou.

5. Predávajúci doručí tovar zákazníkovi spravidla do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky, ak je tovar skladom. Miestom doručenia a dodanie tovaru je adresa doručenia uvedená zákazníkom v objednávkovom formulári.

Platobné podmienky

6. Spôsoby platby objednaného tovaru:

Platba pri doručení tovaru na dobierku,
Platba vopred štandardným bankovým prevodom,
Platba online platobnou kartou,
Platba online bankovým prevodom (platobné tlačidlo)
Platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v Auto Veleslavín Car, s.r.o.

7. Pre krajiny mimo EÚ: ceny nezahŕňajú clá a iné dane z dovozu. Všetky clá musí platiť zákazník, rovnako ako DPH v súlade s miestnymi národnými zákonmi. V prípade, že zákazník odmietne zaplatiť tieto dane a poplatky a zásielka bude odoslaná späť predávajúcemu, poštovné sa nevracia. V prípade, že chce zákazník nechať zásielku znova odoslať, bude musieť druhýkrát zaplatiť náklady na dopravu.

D. Prevzatie tovaru

1. Zákazník je povinný tovar od prepravnej spoločnosti riadne prevziať tzn. skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akéhokoľvek poškodenia a vád túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia porušenia či poškodenia odporúčame zákazníkovi zásielku vo vlastnom záujme odmietnuť. Podpisom dodacieho listu / faktúry bez výhrady zákazníka zákazník potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad.

2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru.


E. Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.


F. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


G. Odstúpenie od zmluvy, práva z chybného plnenia

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

1. Kupujúci (spotrebiteľ) má zo zákona právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. O úmysle odstúpiť od zmluvy je kupujúci (spotrebiteľ) povinný informovať predávajúceho buď e-mailom na adresu info@eshop-peugeot.cz alebo poštou na adresu Auto Veleslavín Car, s.r.o. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný na vlastné náklady zaslať tovar späť odosielateľovi (Auto Veleslavín Car, s.r.o.) a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy. Formulár na odstúpenie od zmluvy tu.

2. Zákazník - spotrebiteľ je povinný vrátiť predávajúcemu späť:

Nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, schopného ďalšieho predaja.
Tovar musí byť v pôvodnom stave vrátane originálneho obalu a príslušenstva.
Spoločne s vráteným tovarom zákazník pošle tiež kópiu daňového dokladu a vyplnený formulár o odstúpení od zmluvy.
Vrátený tovar, ktorý bude zaslaný na dobierku, nebude predávajúcim prevzatý.


3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok predávajúci vráti kupujúcemu späť peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

4. V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude vrátenie tovaru akceptované a bude zaslaný späť odosielateľovi.

Odstúpenie od zmluvy zákazníkom, ktorý je podnikateľ

5. Zákazník - podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


H. Reklamačný poriadok

1. Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru prehliadnuť a bez zbytočných odkladov informovať predávajúceho o prípadných zistených vadách. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne alebo osobne.


Postup pri reklamácii

2. Zákazník najprvé vyplní reklamačný protokol ktorý zašle buď e-mail na adresu info@eshop-peugeot.cz alebo poštou na adresu (Auto Veleslavín Car, s.r.o. - Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Praha 6).

3. Kopii reklamného protokolu, spoločne s kompletným reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva, kópiu faktúry ho zašle na adresu: (Auto Veleslavín Car, s.r.o. - Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Praha 6).

4. Tovar, ktorý bude zaslaný bez vysvetlenia bude okamžite zaslaný späť odosielateľovi. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

5. Reklamácia bude vybavená čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníkom - spotrebiteľom, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom nedohodnú inak.


I. Informačná povinnosť o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov

1. Orgánom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov (ADR) medzi zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, a predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia. Návrh na začatie konania ADR je možné podať prostredníctvom webového formulára na internetovej stránke https://adr.coi.cz/cs.

2. Návrh na začatie konania ADR je možné zaslať aj poštou, prípadne návrh podať osobne na kontaktnom mieste ADR: Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz.

 

Tieto Obchodné podmienky sú v platnosti od 17. 7. 2016

Predchádzajúce obchodné podmienky tu