Kategórie

Čistící prostředek na odstraňování hmyzu Peugeot Technature Zväčšiť

Čistiaci prostriedok na odstraňovanie hmyzu Peugeot Technature

9729gn

Nové

Momentálne nedostupné

10,30 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Detaily

Čistící prostředek na odstraňování zbytků hmyzu v rozprašovači Technature

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • pro rozpuštění zbytků hmyzu ulpělých na karoserii a oknech
  • ekologické vlastnosti
  • vyrobený na vodní bázi
  • bez fosfátů
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %
  • lze použít pro matové laky (např. matová černá, matová šedá atd.)

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu (ES: 247-500-7) a 2-methyl-
2H-isothiazol-3-onu (ES: 220-239-6) (3:1) (55965-84-9). Může vyvolat alergickou reakci

Prevziať

Môže sa hodiť: