Kategórie

Aditívum pre dieselové motory Peugeot, Citroën Zväčšiť

Aditívum pre dieselové motory Peugeot

1611332880

Nové

Skladom - ihneď k odoslaniu

21,92 €

Parametry

Skupina Údržba

Detaily

 
 • Jediný a jedinečný přípravek homologovaný pro motory HDi s nebo bez částicového filtru (FAP).
 • Vhodné pro všechny naftové motory HDi a všechny naftové motory předchozích generací.
 • Unik+ Diesel je účinný a exkluzivní nápravný přípravek pro řešení potíží při poruchách funkce vysoce výkonných naftových motorů.
 • Umožňuje odstranit poruchy činnosti způsobené přítomností biosložek v palivech a různou kvalitou paliv nabízených jednotlivými distribučními sítěmi.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Přípravek pro řešení problémů (léčivý).
 • Pro použití na vozidlech, která mají najeto alespoň 40 000 km bez úpravy paliva.
 • Použít maximálně 2x v roce.
 • Návod k použití: Nalít celou nádobku do nádrže před jejím úplným naplněním.
 • Vyhovuje požadavkům na čistotu emisí.
 • Odstraňuje usazeniny ze vstřikovacího nebo přívodního palivového systému.
 • Obnovuje výkonové parametry motoru (pružnost, akcelerace, výkon).
 • Snižuje spotřebu paliva a emise škodlivin.
 • Chrání a prodlužuje životnost komponentů vstřikovacího systému.
 • Usnadňuje startování za studena.

Objem: 300ml

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H302 Zdraví škodlivý při požití
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Nebezpečné složky: uhlovodíky C10 – C13, n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2 % aromátů, 2-
ethylhexylnitrát

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Prevziať

Môže sa hodiť: