Kategórie

Súprava základných výrobkov Peugeot Technature

1615662480

Nové

Skladom - ihneď k odoslaniu

38,15 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Detaily

POPIS - Súprava základných výrobkov Peugeot Technature
 • Kufřík s výrobky pro údržbu Technature.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Souprava obsahující základní výrobky řady Technature umožňující pečovat o vozidlo (interiér / exteriér).
 • Obsah sady:
 • Kufřík černé barvy označený logem Peugeot
 • Čistič ráfků Technature (rozprašovač 500 ml);
 • Koncentrovaná kapalina do ostřikovačů Technature (nádoba 500 ml);
 • Renovátor plastů v interiéru Technature (500 ml).

 • Výrobce: Peugeot
 • Výrobek ohleduplnější k životnímu prostředí.
 • Všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %.
 • Odpovídá předpisům REACH.
 • Je možné doplňování výrobků, které tvoří soupravu.

Bezpečnostní listy ke stažení níže.
Tyto výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky.  

Čistič ráfků Technature - 9729GH (1609526880)

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nerelevantní
Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře

Koncentrovaná kapalina do ostřikovačů Technature - 1606278980

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) : H226 - Hořlavá kapalina a páry
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) : P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený
P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
P501 - Odstraòte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Renovátor plastů v interiéru Technature - 9729GE

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty): nerelevantní
Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s odpady.

 

 

Prevziať

Môže sa hodiť: