Kategórie

Sledujte nás na Facebooku

Čistič skel Peugeot Technature Zväčšiť

Čistič skiel Peugeot Technature

9729GF

Nové

Momentálne nedostupné (Nevieme kedy alebo či tento tovar bude opäť dostupné)

7,92 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Detaily

Čistič skel, čistič oken

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • Čistič skel s rozprašovačem 500 ml ve vzhledu TECHNATURE.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Účinně čistí a odmašťuje prosklené plochy.
  • Ekologické vlastnosti:
  • Povrchově aktivní látky - deriváty glukózy.
  • Bez čpavku.
  • Na bázi etanolu vyrobeného z rostlinných surovin.

 
  • Výrobek ohleduplnější k životnímu prostředí.
  • Všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %.
  • Odpovídá předpisům REACH.
  • Snadné používání díky balení ve spreji.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež:

Prevziať