Kategórie

Sledujte nás na Facebooku

Čistič skel Peugeot Technature Zväčšiť

Čistič skiel Peugeot Technature

9729gf

Nové

Je nám ľúto, ale predaj už skončil

Parametry

Skupina Autokosmetika

Detaily

Čistič skel, čistič oken

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • Čistič skel s rozprašovačem 500 ml ve vzhledu TECHNATURE.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
  • Účinně čistí a odmašťuje prosklené plochy.
  • Ekologické vlastnosti:
  • Povrchově aktivní látky - deriváty glukózy.
  • Bez čpavku.
  • Na bázi etanolu vyrobeného z rostlinných surovin.

 
  • Výrobek ohleduplnější k životnímu prostředí.
  • Všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %.
  • Odpovídá předpisům REACH.
  • Snadné používání díky balení ve spreji.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H226 Hořlavá kapalina a páry

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Prevziať

Zákazníci, ktorí kúpili tento produkt, kúpili tiež: