A. Przepisy podstawowe

1. Autorem Danych Osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej "GDPR") jest Auto Veleslavin Car, sro, ID 27119327 z siedzibą przy Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Praha 6 (dalej "Administrator").

2. Dane kontaktowe zarządcy to.

    adres: Auto Veleslavín Car, s.r.o., Veleslavínská 457 / 17b, 162 00 Praha 6

    e-mail: info@eshop-peugeot.cz

    tel: +420 777 777 801

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden lub więcej szczególnych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych, tożsamości społecznej tej osoby.

4. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

 

B. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych.

1. Administrator przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Ciebie lub dane osobowe, które administrator otrzymał na podstawie Twojego zamówienia.

2. Administrator obsługuje Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

C. Przyczyna prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest.

 • wykonanie umowy między Tobą a zarządcą na podstawie art. 6 (1) b) GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) na mocy art. 6 (1) f) GDPR,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania wiadomości handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 (1) a) GDPR w związku z § 7 (2) ustawy nr 480/2004 Coll., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest.

 • realizacja Państwa zamówienia oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a zarządcą; (nazwa osobowa, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez zarządcę,
 • wysyłanie wiadomości handlowych oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Administrator podejmuje automatyczny, indywidualny proces podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 GDPR. Udzieliłeś wyraźnej zgody na takie przetwarzanie.

 

D. Okres przechowywania danych.

1. Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunków umownych łączących Państwa z syndykiem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od ustania stosunku umownego).
 • do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez 5 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po zakończeniu okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 

E. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)

1. Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz administratorów usługi kurierskie, pocztowe, marketingowe, statystyczne lub inne o podobnym charakterze.

2. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / usług w chmurze.

 

F. Twoje prawa

1. Zgodnie z warunkami GDPR mają Państwo.

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR,
 • prawo do sprostowania danych osobowych na mocy art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania na mocy art. 18 GDPR.
 • prawo do usunięcia danych osobowych na mocy art. 17 GDPR.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na mocy art. 21 GDPR oraz
 • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w art. III niniejszych Warunków.

2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że Twoje prawo do prywatności zostało naruszone.

 

G. Polityka prywatności

 • Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 • Administrator podjął środki techniczne zabezpieczające repozytoria danych oraz repozytoria danych osobowych w formie papierowej.
 • Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

H. Postanowienia końcowe

 • Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.
 • Zgadzasz się z tymi warunkami zaznaczając swoją zgodę poprzez formularz online. Potwierdzając zgodę potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.
 • Administrator ma prawo do zmiany niniejszych warunków. Nową wersję polityki prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci nową wersję regulaminu na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.