Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Aditivum pro dieselové motory Peugeot, Citroën - preventivní Zobrazit větší

Aditivum pro dieselové motory Peugeot, Citroën - preventivní

1611332980

Nové

Skladem - ihned k odeslání

15,25 €

Parametry

Skupina Údržba

Více informací

 • Jediný a jedinečný přípravek homologovaný pro motory HDi s nebo bez částicového filtru (FAP).
 • Vhodné pro všechny naftové motory HDi a všechny naftové motory předchozích generací.

POPIS
 • Unik Diesel je preventivní, účinný a exkluzivní přípravek pro prevenci poruch funkce vysoce výkonných naftových motorů.
 • Umožňuje odstranit poruchy činnosti způsobené přítomností biosložek v palivech a různou kvalitou paliv nabízených jednotlivými distribučními sítěmi.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Přípravek pro předcházení problémům (preventivní).
 • Pro použití mezi první pravidelnou prohlídkou a 40 000 km.
 • Použít maximálně 3x v roce.
 • Návod k použití: Nalít celou nádobku do nádrže před jejím úplným naplněním.

 • Působí jako prevence zanášení přívodního nebo vstřikovacího palivového okruhu.
 • Zachovává výkonové parametry motoru (pružnost, akceleraci, výkon).
 • Omezuje zvyšování spotřeby paliva a emise škodlivin.
 • Chrání komponenty přívodního palivového okruhu.
 • Usnadňuje starty motoru za studena.


Objem: 300ml

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Nebezpečné složky: uhlovodíky C10 – C13, n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2 % aromátů
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

Ke stažení

Může se hodit: