Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Aditivum pro benzínové motory Peugeot, Citroën Zobrazit větší

Aditivum pro benzínové motory Peugeot, Citroën

1609337380

Nové

Skladem - ihned k odeslání (Garantujeme doručení do Vánoc)

399 Kč

Parametry

Skupina Údržba

Více informací

Vhodné pro všechny zážehové motory s přímým nebo nepřímým vstřikováním a pro všechny benzínové motory starých generací.

Pro všechny nové generace zážehových motorů.
Umožňuje odstranit poruchy činnosti způsobené přítomností biosložek v palivech různou kvalitou paliv nabízených jednotlivými distribučními sítěmi čerpacích stanic.


Pro vozidla s najetím alespoň 40 000 km bez úpravy paliva.
Použití každých 7 500 km.
Návod k použití: vylijte obsah nádoby do palivové nádrže před tankováním. 

Objem: 300ml

Odstraňuje usazeniny ze systému vstřikování nebo v napájecím vedení.
Upravuje výkon motoru obnovilo (Swipe, zrychlení, síla).
Zabraňuje nadměrné spotřeby paliva a emisí.
Snižuje stárnutí paliva a brání korozi.
Kompatibilní se všemi benzinovými motory, které používají palivo s maximálně 22% obsahu etanolu.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Nebezpečné složky: uhlovodíky C10 – C13, n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2 % aromátů

 

4 další produkty ve stejné kategorii

Ke stažení