Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Sleva Čistič klimatizace Peugeot, Citroën Zobrazit větší

Čistič klimatizace Peugeot, Citroën

1608523780

Nové

Skladem - ihned k odeslání

14,12 €

-10%

15,69 €

Parametry

Skupina Údržba

Více informací

Čistí a dezinfikuje vzduch.

TECHNICKÁ Charakteristika:

Sprej se 125 ml 

Čistí systém vzduchu a zajišťuje svěží vůni v interiéru.
Po dlouhou dobu předchází vzniku zápachu.
Udržuje optimální výkon klimatizace.
Lehçe provoní interiér.
Sprej s ekologickým dávkovačem.
Odstraňuje mikroorganizmy ze SYSTÉMU klimatizace Vytápění.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

 

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H222 Extrémně hořlavý aerosol
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
(H319 Způsobuje vážné podráždění očí.)*
(H336 Může způsobit ospalost nebo závratě)*

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P260 Nevdechujte plyny/aerosoly.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Ke stažení

Může se hodit: