Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Opravný lak ve spreji Peugeot, Citroën - ŽLUTÁ NOCCIOLA (KEB) Zobrazit větší

Opravný lak ve spreji Peugeot, Citroën - ŽLUTÁ NOCCIOLA (KEB)

1650288380

Nové

Skladem obvykle do 2 - 10 dnů

19,45 €

Parametry

Skupina Opravné laky ve spreji
Barva Žlutá
Rozměry 2 x 150 ml

Více informací

  • Umožňuje provedení drobných oprav laku karoserie a plastů levně a vlastními silami.
  • Dodržení původního barevného odstínu karoserie vozidla.
  • Rychlá a lokalizovaná aplikace díky balení ve spreji.
  • Kompletní nabídka, výrobky připravené k použití: barva + vrchní průsvitný lak.

POZOR!
Chcete-li mít jistotu, že se jedná o stejnou barvu jako má Váš vůz, připiště v objednávce do poznámky VIN kód Vašeho vozu.

 

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335-H336 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Ke stažení

Může se hodit: