Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Čistič čalounění Peugeot Technature Zobrazit větší

Čistič čalounění Peugeot Technature

9729GJ

Nové

Momentálně nedostupné (Nevíme kdy nebo jestli toto zboží bude opět dostupné)

7,25 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Čistič na látkové čalounění ve spreji Technature

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

  • složení zaměřené na odstraňování skvrn, speciálně vyvinuté pro odstraňování skvrn na textilních vláknech: látkové potahy, textilní koberce apod.
  • rychlé působení 
  • ekologické vlastnosti
  • neobsahuje barviva
  • povrchově aktivní látky - deriváty glukózy
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

15 další produkty ve stejné kategorii

Ke stažení