Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Koncentrovaný šampon Peugeot Technature Zobrazit větší

Koncentrovaný šampon Peugeot Technature

9729GA

Nové

Momentálně nedostupné (Nevíme kdy nebo jestli toto zboží bude opět dostupné)

7,61 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Koncentrovaný šampon Technature

Objem: 250 ml

Výrobce: Peugeot

Kompatibilní se všemi odstíny, krycími laky, metalickými laky, průsvitnými nebo matnými laky.

  • odstraňuje silniční prach, čistí a odmašťuje karoserii
  • ekologické vlastnosti
  • neutrální pH faktor
  • výrobek na vodní bázi
  • neobsahuje barviva
  • obsahuje přírodní zahušťovadlo (chlorid sodný)
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Ke stažení