Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Koncentrovaný šampon Peugeot Technature Zobrazit větší

Koncentrovaný šampon Peugeot Technature

9729ga

Nové

Je nám líto, ale prodej již skončil

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Koncentrovaný šampon Technature

Objem: 250 ml

Výrobce: Peugeot

Kompatibilní se všemi odstíny, krycími laky, metalickými laky, průsvitnými nebo matnými laky.

  • odstraňuje silniční prach, čistí a odmašťuje karoserii
  • ekologické vlastnosti
  • neutrální pH faktor
  • výrobek na vodní bázi
  • neobsahuje barviva
  • obsahuje přírodní zahušťovadlo (chlorid sodný)
  • všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

Ke stažení