Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Odstraňovač asfaltu Peugeot Technature Zobrazit větší

Odstraňovač asfaltu Peugeot Technature

9729GC

Nové

Momentálně nedostupné (Nevíme kdy nebo jestli toto zboží bude opět dostupné)

7,57 €

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Odstraňovač asfaltu

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

 • Kompatibilní se všemi odstíny, krycími laky, metalickými laky, průsvitnými laky nebo matnými laky

POPIS
 • Odtraňovač asfaltu v postřikovači 500 ml, ve vzhledu TECHNATURE.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Pro účinné rozpuštění nečistot na karoserii a sklech:
 • Asfaltové skvrny,
 • Zbytky lepidel.
 • Ekologické vlastnosti:
 • Bez aromatických rozpouštědel,
 • Vodní báze.

 • Výrobek ohleduplnější k životnímu prostředí.
 • Všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %.
 • Odpovídá předpisům REACH.
 • Snadné používání díky balení ve spreji.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu (ES: 247-500-7) a 2-methyl-
2H-isothiazol-3-onu (ES: 220-239-6) (3:1) (55965-84-9). Může vyvolat alergickou reakci

14 další produkty ve stejné kategorii

Ke stažení