Kategorie

Sledujte nás na Facebooku

Odstraňovač asfaltu Peugeot Technature Zobrazit větší

Odstraňovač asfaltu Peugeot Technature

9729GC (1609526380)

Nové

Momentálně nedostupné (Nevíme kdy nebo jestli toto zboží bude opět dostupné)

195 Kč

Parametry

Skupina Autokosmetika

Více informací

Odstraňovač asfaltu

Objem: 500 ml

Výrobce: Peugeot

 • Kompatibilní se všemi odstíny, krycími laky, metalickými laky, průsvitnými laky nebo matnými laky

POPIS
 • Odtraňovač asfaltu v postřikovači 500 ml, ve vzhledu TECHNATURE.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
 • Pro účinné rozpuštění nečistot na karoserii a sklech:
 • Asfaltové skvrny,
 • Zbytky lepidel.
 • Ekologické vlastnosti:
 • Bez aromatických rozpouštědel,
 • Vodní báze.

 • Výrobek ohleduplnější k životnímu prostředí.
 • Všechny výrobky řady TECHNATURE jsou biologicky odbouratelné od 60 % do 99 %.
 • Odpovídá předpisům REACH.
 • Snadné používání díky balení ve spreji.

Bezpečnostní list ke stažení níže.
Tento výrobek může obsahovat nebezpečné látky.  

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty):

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (P věty):

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte aerosoly
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech v platném znění –
předejte oprávněné osobě provozující zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Doplňkové informace:

EUH208 Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-onu (ES: 247-500-7) a 2-methyl-
2H-isothiazol-3-onu (ES: 220-239-6) (3:1) (55965-84-9). Může vyvolat alergickou reakci

15 další produkty ve stejné kategorii

Ke stažení